ความเป็นมาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เดิมตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เรียกว่าอนามัยจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ.2516 ย้ายมาตั้งที่โรงพยาบาลลพบุรี โดยใช้ตึกผู้ป่วยนอกเก่าเป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน  ปี พ.ศ.2517 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 260/55 หมู่ที่ 1  ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี   และใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี   มาจนถึงปัจจุบัน