คู่มือประชาชน


> การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

> การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)

> การขอแก้ไขสถานที่ กรณีไม่ต้องตรวจ

> การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร

> การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

> การขอย้ายสถานที่ผลิต กรณีเข้าข่ายโรงงาน

> การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร

> การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร 2

> การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร

> การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร

> การขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้า

> การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหาร

> การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำเข้า

> การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

> การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ

> การอนุญาตโฆษณาอาหาร

> คู่มือประชาชน Re-Process ลพบุรี