> สพ.3 คำขออนุมัติแผนงานจัดตั้งโรงพยาบาล

> สพ.4 แผนงานจัดตั้งโรงพยาบาล

> สพ.5 คำขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

> สพ.6 หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

> สพ.7 ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

> สพ.10 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการประกอบกิจการสถานพยาบาล

> สพ.11 คำต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

> สพ.13 คำขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

> สพ.14 หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย

> สพ.15 คำขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล_คำขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล

> สพ.16 คำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล

> สพ.17 หนังสือแจ้งเลิกการประกอบกิจการสถานพยาบาล

> สพ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการหรือเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล

> สพ.20 คำขอต่ออายุให้ดำเนินการสถานพยาบาล

> สพ.21คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลกรณีสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ

> สพ.22 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการ

> สพ.23 รายงานประจำปีคลินิก