แบบฟอร์ม


> คำขอแจ้งยกเลิก

> สพส.1 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.2 แบบใบรับคำขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.3 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.4 คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.5 คำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกรณีผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย

> สพส.6 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.7 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.8 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.9 แบบใบรับคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.10 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.11 คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.12 คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.13 แบบใบรับคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.14 ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.15 คำขอรับใบแทนใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.16 คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

> สพส.17 แบบคำขอชำระค่ำธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

> สพส.19 แบบทะเบียนประวัติผู้รับบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ประเภทกิจการสปา)