สพ.3 คำขออนุมัติแผนงานจัดตั้งโรงพยาบาล

สพ.4 แผนงานจัดตั้งโรงพยาบาล

สพ.5 คำขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

สพ.6 หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

สพ.7 ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

สพ.10 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการประกอบกิจการสถานพยาบาล

สพ.11 คำต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

สพ.13 คำขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

สพ.14 หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย

สพ.15 คำขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล_คำขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล

สพ.16 คำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล

สพ.17 หนังสือ แจ้งเลิกการประกอบกิจการสถานพยาบาล

สพ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการหรือเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล

สพ.20 คำขอต่ออายุให้ดำเนินการสถานพยาบาล

สพ.22 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการ

สพ.24 รายงานประจำปีโรงพยาบาล