งานพัสดุ

  การใช้รถยนต์ราชการ

> ใบขอใช้รถยนต์ราชการ

> แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว

  ที่ดิน

> สาธารณประโยชน์

> ติดตามทะเบียนที่ดิน

  การจัดซื้อ - จัดจ้าง

> แบบบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

    > แบบฟอร์มส่งขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

    > ตัวอย่าง TOR ซื้อ

    > ตัวอย่าง TOR จ้าง

    > แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ผู้ตรวจรับฯ 1 คน)

    > แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (คกก.ตรวจรับฯ 3 คน)

    > วัสดุที่ต้องขออนุมัติเบิก

    > ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติ

> แบบรายงานขอซื้อ (เฉพาะเจาะจง)

> แบบรายงานขอจ้าง (เฉพาะเจาะจง)

> ผังการปฏิบัติงาน(เฉพาะเจาะจง)

  การตรวจสอบ – การจำหน่าย ครุภัณฑ์ประจำปี

> การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี

> การจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี

  การขอขึ้นทะเบียน การขอรื้อถอน และการจำหน่าย อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

> แนวทางการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

> แนวทางการขออนุญาตรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

> แนวทางการจำหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

> กระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

>  ใบส่งซ่อม

>  ใบเบิกพัสดุ

>  รายการวัสดุ