กลุ่มงานประกันสุขภาพ

  งานคุ้มครองสิทธิตามมาตราต่างๆ

> F1 (ม.41 สิทธิ์ UC) แบบยื่นคำร้อง-กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

> F2 แบบยื่นคำร้อง-กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

> F3 แบบยื่นคำร้องฯ กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

> F4 แบบฟอร์มข้อมูลประวัติคณะอนุกรรมการ ม.41

  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (อปท)

> ตัวอย่างโครงการป้องกันและชะลอไตวายเรื้อรัง

> ตัวอย่างโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมฯ Version110765 สปสช

  ศูนย์จัดเก็บรายได้

> คำอธิบาย แนวทางการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้ 4S4C

  ประกาศ/คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช.

> ประกาศ Program e-Claim V2.0

> ประกาศ กสธ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับเงิน จ่ายเงิน รักษาเงิน พ.ศ.2559 - (ข้อ26) ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการฯ

> ประกาศ คก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักเกณฑ์และการบริหารกองทุนปี 2565 สปสช.

> ประกาศ สปสช. เงินช่วยเหลือวัคซีน COVID-19 (ฉ.4) ลว.26 กค. 64

> ประกาศฯ คก.การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ความเสียหายจากวัคซีน COVID-19 ลว.23กค64

> ประกาศฯ สปสช. แนวทางผ่าตัดต้อกระจก 2556 ลง 16 ตค 56

> หนังสือแจ้ง พท. การดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ (กรณีฉีดวัคซีนโควิด)

> เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (ฉ.10)2559 ลว.7 เม.ย. 59

> ประกาศการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

> รวมเลขหนังสือราชการ (แนวทางการเบิกจ่าย COVID ปี 63-65) สปสช.

  คู่มือ/เอกสารเผยแพร่

> สปสช.นำเสนอ ระบบการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน Authentication Code ลว. 13 ธ.ค. 64

> สปสช.นำเสนอ ระบบโปรแกรม e-Claim_2565 ลว. 13 ธ.ค. 64

> อบรมการจัดทำ Drug and Lab catalog