คู่มือประชาชน


> 1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

> 2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การเพิ่ม ประเภทอาหาร / การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือ สถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเครื่องจักร

> 3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

> 4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร

> 5. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

> 6. การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน

> 7. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร/ แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร/ เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ/ เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร/ การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล

> 8. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังเพิ่ม-ลดเครื่องมือเครื่องจักร

> 9. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร

> 10. การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร

> 11. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ

> 12. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร

> 13. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

> 14. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร (เฉพาะสีผสมอาหารจากการแบ่งบรรจุ)

> 15. การขออนุญาต และขอแก้ไขผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการจดทะเบียนอาหาร แบบ สบ.5 , สบ.6 (แบบต้องแจ้งสูตร)

> 16. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการจดทะเบียนอาหาร และแจ้งรายละเอียดอาหาร แบบ สบ.7 (กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร) และการขอแก้ไขรายละเอียดอาหาร แบบ สบ.8 โดยระบบ E-submission

> 17. การอนุญาตโฆษณาอาหาร