กฎหมาย/ระเบียบ/แนวทาง

> หนังสือเวียน ก.พ.

> ระเบียบ ก.พ.

> ระเบียบพัสดุ

> ระเบียบการเงินการคลัง

> บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

> มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามสายงานและระดับ(พรบ.2551)

> มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ สป.สธ.

> การส่งแบบประเมินผลงาน(ประเภทตำแหน่งวิชาการ)

กฎหมายน่ารู้

> ประกาศ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2558

> พรบ.การสาธารณสุข 2535

> พรบ.การประกอบโรคศิลปะ

> พรบ.ข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ 2551

> พรบ.ข้าราชการพลเรือนฯ2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

> พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 2560

> พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551

> พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560

> พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

> พรบ.พลเรือนฯ2551 ภาษาอังกฤษ

> พรบ.ยา 2510

> พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559

> พรบ.สถานพยาบาล 2541

> พรบ.อาหาร 2522

> ระเบียบ กพ ว่าด้วยการออกจากราชการ 2554

> ระเบียบ สธ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2556

> ระเบียบ สร-ละเมิด2539

> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2537

> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 2-2559

> ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

> ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564