การพัฒนางานบริการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรปี 2550-2552

ยุทธศาสตร์   :  คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและภูมิปัญญาไทย
กลยุทธ        :  ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองภูมิปัญญาไทย
วัตถุประสงค :    1. ส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานบริการด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐ
                      2. คุ้มครองภูมิปัญญาไทยตาม พ.ร.บ คุ้มครองฯ พ.ศ. 2542
                     3. ส่งเสริมการปลูก แปรรูปพืชสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารพิษ


                                                เป้าหมายดำเนินการปี  2550-2552


วัตถุประสงค์

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานบริการด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐ

1. รพช.ระดับ 2 จำนวน 2 แห่ง
(พัฒนานิคม,สระโบสถ์)
2. สอ.ระดับ 2 จำนวน  20 แห่ง
เมือง         3  แห่ง ,บ้านหมี่    3 แห่ง
ชัยบาดาล  3  แห่ง , ท่าวุ้ง       2 แห่ง
พัฒนาฯ     1 แห่ง , ลำสนธิ    1 แห่ง
โคกสำโรง 2 แห่ง ,หนองม่วง2 แห่ง
ท่าหลวง    1 แห่ง , โคกเจริญ 1 แห่ง
สระโบสถ์ 1 แห่ง
3. โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยเข้าสู่   มาตรฐานตามเกณฑ์ ทุกแห่ง
4. โรงพยาบาลเปิดบริการเต็ม       รูปแบบเพื่อการเพิ่มรายได้ จำนวน  2 แห่ง (รพ. บ้านหมี่,รพ.ท่าวุ้ง)

1.สถานีอนามัย ระดับ 2 จำนวน    30 แห่ง
เมือง        4   แห่ง ,บ้านหมี่    4  แห่ง
ชัยบาดาล 4   แห่ง ,ท่าวุ้ง        3 แห่ง
พัฒนาฯ    2  แห่ง , ลำสนธิ    2 แห่ง
โคกสำโรง 2 แห่ง ,หนองม่วง3 แห่ง
ท่าหลวง     2 แห่ง,สระโบสถ์ 2 แห่ง
โคกเจริญ   2  แห่ง
2. สถานีอนามัย ระดับ  3  จำนวน   1แห่ง (สอ.ซับตะเคียน)
3. โรงพยาบาลเปิดบริการเต็มรูปแบบเพื่อการเพิ่มรายได้ 3 แห่ง (รพ.บ้านหมี่,รพ.ท่าวุ้ง,รพ.ลำสนธิ)
4. โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน เข้าสู่มาตรฐานระดับดีถึง     ดีมาก 4 แห่ง
5. สถานีอนามัยเข้าสู่มาตรฐาน ดีถึงดีมาก 4 แห่ง (สอ.กุดตาเพชร, สอ.วัดเกตุ,สอ.ห้วยใหญ่,     สอ.ชอนสารเดช)

1.สถานีอนามัย  ระดับ 2  จำนวน      40  แห่ง
เมือง          5    แห่ง , บ้านหมี่    5  แห่ง    ชัยบาดาล   5   แห่ง , ท่าวุ้ง        4  แห่ง
พัฒนาฯ     4    แห่ง , ลำสนธิ    3  แห่ง
โคกสำโรง 4    แห่ง ,หนองม่วง 4 แห่ง
ท่าหลวง     2    แห่ง ,โคกเจริญ  2 แห่ง
สระโบสถ์  2    แห่ง 
2. สถานีอนามัยระดับ 4 จำนวน 1 แห่ง               (สอ.ซับตะเคียน)
3.โรงพยาบาลเปิดบริการเต็มรูปแบบเพื่อสร้างรายได้    4  แห่ง                     ( รพ.บ้านหมี่,รพ.ท่าวุ้ง,  รพ.ลำสนธิ และ  รพ.ลพบุรี )
4. โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน เข้าสู่มาตรฐานระดับดีถึงดีมาก   จำนวน 5  แห่ง     (รพ.บ้านหมี่,       รพ. ท่าวุ้ง,รพ.ลำสนธิ,รพ.ลพบุรี,รพ.โคกสำโรง)
5. สถานีอนามัยเข้าสู่มาตรฐานระดับดีถึงดีมาก    จำนวน  12  แห่ง       (สอ.กุดตาเพชร,สอ.วัดเกตุ,สอ.ห้วยใหญ่,สอ.ชอนสารเดช,สอ.เขาพระงาม,   สอ.หินปัก,สอ.วังขอนขว้าง,สอ.ท่ามะนาว,สอ.มะนาวหวาน,สอ.ยางราก,สอ.บางงา,สอ.ลำสนธิ)

วัตถุประสงค์

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

การคุ้มครองภูมิปัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง พ.ศ. 2542

- จัดทำทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
- จัดทำทำเนียบผู้ครอบครองสมุนไพรควบคุม
- ผู้ครอบครองสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)ได้รับการคุ้มครอง

- ผู้ครอบครองสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)   ได้รับการคุ้มครอง
- คัดเลือก กสจ.และ กส. ชุดใหม่

- ผู้ครอบครองสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)ได้รับการคุ้มครอง

การส่งเสริมการปลูก/แปรรูปพืชสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารพิษ

1. ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ของรัฐ      1   แห่ง  (รพ.ท่าวุ้ง)
2. แหล่งวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารพิษ  3  แห่ง     (อ.มือง,อ.สระโบสถ์,อ.ท่าวุ้ง)
3. ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย  2  รายการ                                          (น้ำมันกันยุงตะไคร้หอม,ปาล์มน้ำมันไพล)
4. เพิ่มพื้นที่ปลูกตะไคร้หอมและไพล 20% ของพื้นที่
5. ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 2 รายการ                     (น้ำมันกันยุงตะไคร้หอม,ปาล์มน้ำมันไพล)

1. ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย  5  รายการ
2. แหล่งวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 4  แห่ง                                                              (อ.เมือง,อ.สระโบสถ์,อ.ท่าวุ้ง,   อ.ลำสนธิ)
3. เพิ่มพื้นที่กาลปลูกพืชสมุนไพรตะไคร้หอมและไพล 30%
4. ทดแทนยาแผนปัจจุบัน จำนวน   3 รายการ
(น้ำมันกันยุงตะไคร้หอม,ปาล์มน้ำมันไพล, ยาธาตุอบเชย)

1 .ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย  10  รายการ
2. แหล่งวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารพิษ  จำนวน  5  แห่ง  (อ.เมือง, อ.สระโบสถ์,ท่าวุ้ง,ลำสนธิ,โคกเจริญ)
3. ทดแทนยาแผนปัจจุบัน จำนวน 4 รายการ
4. เพิ่มพื้นที่การปลูกพืชสมุนไพร                ตะไคร้หอมแล ะไพล 40%

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนข้อมูลวิชาการ

1. กลุ่มสามารถจำหน่ายสมุนไพรโดยมีตลาดรองรับและสามารถพึ่งตนเองได้ จำนวน  1 กลุ่ม       (อ.สระโบสถ์)
2. ประชาสัมพันธ์การตลาด        ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของภาครัฐและ    เอกชน
3. เพิ่มพูนความรู้ในการดูแลสุขภาพโดยภูมิปัญญาไทยแก่ประชาชน
4. ศูนย์การประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายสมุนไพร ภาครัฐ,    เอกชน จังหวัดลพบุรี                                                           (กลุ่มผู้ปลูก,ผู้แปรรูป,สถานบริการ,ร้านขายยา)

1. กลุ่มสามารถจำหน่ายสมุนไพรโดยมีตลาดรองรับและสามารถพึ่งตนเองได้  จำนวน  3  กลุ่ม                     (อ.สระโบสถ์,อ.ลำสนธิ,อ.ท่าวุ้ง)
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์  ทางทีวี วิทยุ
3. เพิ่มพูนความรู้ในการดูแลสุขภาพโดยภูมิปัญญาไทยแก่ประชาชน
4. ขยายการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสมุนไพรภาครัฐ,ภาคเอกชน  จังหวัดลพบุรี (ครองคลุมทั้งจังหวัด)

1. กลุ่มสามารถจำหน่ายสมุนไพรโดยมีตลาดรองรับและสามารถพึ่งตนเองได้  จำนวน   5   กลุ่ม                                     (อ.สระโบสถ์,อ.ลำสนธิ,อ.ท่าวุ้ง,อ.เมือง,    อ.หนองม่วง)
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์   โดยเน้นการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน/ ท่องเที่ยว วัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ ปลอดภัยจากสารพิษ  (อ.ลำสนธิ)
3. ขยายการประสานงานเชื่อมโยง เครือข่าย สมุนไพรในจังหวัดใกล้เคียง  (จ.สิงห์บุรี,จ.อ่างทอง,จ.ชัยนาท)

ภาระกิจของการดำเนินงาน ปี 2550-2552

วัตถุประสงค์

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานบริการด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐ

- ส่งเสริมการยกระดับบริการด้านการแพทย์แผนไทย
- พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน
- ประเมินมาตรฐานสถานบริการ
-ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์
 แผนไทย

- พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน
- ประเมินมาตรฐานสถานบริการ
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์แผนไทย

- พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน
- ประเมินมาตรฐาน
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์แผนไทย

การคุ้มครองภูมิปัญญาตาม พรบ.คุ้มครอง พ.ศ. 2542  

-  การดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   ฉบับที่ 1

- การดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1และพรบ. คุ้มครองภูมปัญญาฯ   พ.ศ. 2542

- การดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   ฉบับที่ 1  และพรบ.    คุ้มครองภูมปัญญาฯ  พ.ศ. 2542

การส่งเสริมการปลูก/     แปรรูปพืชสมุนไพรที่   ปลอดภัยจากสารพิษ

- สนับสนุนการแปรรูปภาครัฐและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร
- พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มฯ
- พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน GAP ,มผช หรือ GMP
- ตรวจรับรองคุณภาพ
- ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานบริการของรัฐ

- ส่งเสริมการแปรรูปทั้งภาครัฐและกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร
- พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน GAP ,มผช หรือ GMP
- ตรวจรับรองคุณภาพ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานบริการมีจำนวนรายการ มากขึ้น     (1-2)  ตัว

- ส่งเสริมการแปรรูปทั้งภาครัฐและกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร
- พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน GAP ,มผช หรือ GMP
- ตรวจรับรองคุณภาพ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานบริการมีจำนวนรายการมากขึ้น          (1-2)  ตัว

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนข้อมูลวิชาการ

- การประชาสัมพันธ์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของรัฐ ,เอกชน  (กลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร,รพ.ท่าวุ้ง)
- สนับสนุนการประสานงานของเครือข่ายสมุนไพร    ภาครัฐ,เอกชน
- เผยแพร่ความรู้ในเรื่องดูแลสุขภาพ  โดยวิถีไทยให้แก่ประชาชน   จังหวัดลพบุรี

- ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพของรัฐ,เอกชน  ทางทีวี,วิทยุ  (กลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร,  โรงพยาบาลท่าวุ้ง)
- สนับสนุนการประสานงานของเครือข่ายสมุนไพรภาครัฐและ     เอกชน ครอบคลุมทั้งจังหวัดลพบุรี
- เผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการ     ดูแลสุขภาพ  โดยวิถีไทยให้แก่ ประชาชน จังหวัดลพบุรี

-  ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของรัฐและเอกชน โดยเน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน    (กลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร,โรงพยาบาลท่าวุ้ง)
-  สนับสนุนการประสานงานของเครือข่ายสมุนไพรไปใช้ในจังหวัดใกล้เคียง

 

HOME