นายทะเบียนกลาง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542

บทบาทหน้าที่นายทะเบียนกลาง

มาตรา 3 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
             การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

“ นายทะเบียน ” หมายความว่า นายทะเบียนกลางหรือ นายทะเบียนจังหวัด แล้วแต่กรณี

มาตรา 13 ให้อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นนายทะเบียนกลางและให้นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1.นายทะเบียนกลาง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) นายทะเบียนจังหวัดเป็นประธาน คณะกรรมการ สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) (มาตรา 5 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2546 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดพื้นที่ภูมิภาค พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2546 เรื่อง การกำหนดแบบเสนอชื่อ แบบประวัติและบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

2.สำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย(มาตรา 15) และระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2547)

3.รับการยื่นคำขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติเสนอต่อผู้อนุญาต (มาตรา 19 และ (ร่าง)กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือตำรับยาแผนไทยทั่วไปและตำรา การแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ... และ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับอนุญาต และ การอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิและ ค่าตอบแทนสำหรับการใช้ประโยชน์ตำรับยาแผนไทยของชาติและตำราการแพทย์ แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ...)

4.ดำเนินการตามขั้นตอนในการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล) ตั้งแต่ตรวจสอบคำขอจดทะเบียน พิจารณาให้แก้ไขหรือยกเลิกคำขอ ดำเนินการสอบสวน พิจารณาวินิจฉัย มีคำสั่งให้จดทะเบียนและ สั่งเพิกถอนการจดทะเบียน (มาตรา 20 - 40 และ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....)

5.พิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของผู้ทรงสิทธิ (มาตรา 41 และมาตรา 42 และ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...)

6.ดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการอนุญาตให้ผู้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ตั้งแต่ตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาต พิจารณาให้แก้ไขหรือยกเลิกคำขอ พิจารณาวินิจฉัย ออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาต สั่งพักใช้ใบอนุญาต ถอนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนกำหนดเวลา และสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 46 - 56 และ(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม พ.ศ. ....)
7.รับแจ้งการครอบครอง การใช้ประโยชน์ การดูแล การเก็บรักษา หรือการขนย้ายสมุนไพรควบคุมที่เกินกว่าจำนวนหรือปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (มาตรา 44 - 45 และ 51 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549)

8.รับแจ้งกรณีการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม ซึ่งกระทำโดยหน่วยงานของรัฐ (มาตรา 48 และ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการศึกษา วิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. ....)

9.ดำเนินการให้มี “แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร” ในพื้นที่ที่มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงการสำรวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพร โดยความร่วมมือและประสานงานของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 57) ตลอดจนประกาศใช้แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร (มาตรา 59) และ (ร่าง) ระเบียบคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไป ในพื้นที่ที่ได้มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ใดๆ (มาตรา 58)

10.ดำเนินการให้มีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ที่ยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการ (มาตรา 61) และ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดพื้นที่เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร

11.ดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการอนุญาตให้ดำเนินการใดๆ เพื่อจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร หรือใช้ประโยชน์ จากสมุนไพร ตั้งแต่รับคำขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต ออกใบแทนใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอน ใบอนุญาต (มาตรา 63 และ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต พ.ศ. ....)

12.ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 (มาตรา 73 , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2548)

13.รับคำขอขึ้นทะเบียน ออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และเพิกถอนการขึ้นทะเบียนสำหรับที่ดินที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่ใช้ปลูกสมุนไพรของเอกชน ซึ่งนำที่ดินมาขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือขอรับการสนับสนุน (มาตรา 64 , (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ หรือขอรับการสนับสนุนในการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาสมุนไพร พ.ศ. ... , (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินของเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว พ.ศ. ...)


เว็บลิงค์
งานแพทย์แผนไทย 

Copyright @ 2012 Lopburi Provincial Health Office . by กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธชเธฒเธ˜เธฒเธฃเธ“เธชเธธเธ‚เธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เธฅเธžเธšเธฃเธต