วันนี้ 5 เม.ย. เวลา 09.00 น. สนธิ์ ชาญชัย ได้ไปร่วมประชุม ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ สสอ.เมือง เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด เรื่องฌาปนกิจ สสธท. และเรื่องกองทุน กสธท. มีเจ้าหน้าที่สนใจสอบถามกันมากและเข้าใจในระบบสหกรณ์ฯ ฌาปนกิจ สสธท./กสธท. คาดหวังจะมีสมาชิกมาเพิ่มทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษ /เพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือน/ สมัคร สสธท.และกองทุน กสธท.ต่อไป

  ข่าวดี!! สำหรับพนักงานกระทรวงและพนักงานราชการ สมัครสมาชิกสหกรณ์ได้แล้วค่ะ

  ประกาศ!! สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
หากสหกรณ์จังหวัดอนุมัติมาแล้วน้องๆ สามารถสมัครสมาชิกสามัญได้ สามารถกู้ได้ 50 เท่าของเงินรายได้บวกทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาทส่งชำระ 60 งวดและต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 2,000 บาท วงเงินกู้ฉุกเฉิน ได้ 12,000 บาท. กำหนดส่ง 12 งวด งวดละ 1,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ถ้าส่งครบ 4 งวดจึงมึสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่

  ขอประชาสัมพันธ์ การเพิ่มทุนเรือนหุ้นสหกรณ์ ดังนี้
1.รายเดือน สามารถเพิ่มได้ตลอด เวลาโดยจะหักจากเงินเดือน
2.ซื้อทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษขั้นต่ำ 5000 บาท แต่ไม่เกิน 500000 บาทต่อคน ไม่กำหนดจำนวนครั้ง
สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค.59

  ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพท์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

 การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบที่ 3/2556

 รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีจำกัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖

 ยอดเงินสดคงเหลือ

 เงื่อนไขการกู้สามัญ 

ขยายวงเงินกู้สามัญจากเดิม 50 เท่าเป็น 100 เท่า วงเงินไม่เกินสองล้านบาท 

 เงื่อนไขการกู้ฉุกเฉิน

 ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับสหกรณ์

 บทบาทตัวแทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญฯ

 อยากทราบวิธีคิดเงินปันผลปี 2553

 

คุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ รายละเอียด

ข้อควรรู้ควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกสหกรณ์ รายละเอียด

ทุนสาธารณประโยชน์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ลพบุรี

อาคารตึก 1 ชั้นล่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ติดถนนพหลโยธิน

โทรศัพท์ : 036 - 785446, 089 - 8014704

Copyright 2011. Free joomla templates |