Home | สำหรับ จนท. | ข้อมูลข่าวสาร | ประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง | หน่วยงานในสังกัด | เวปบอร์ด | เวปเมลล์

.:: หน่วยงานในสังกัด สสจ.ลพบุรี ::.

กลุ่มงาน/ฝ่าย โรงพยาบาล สนง.สาธารณสุขอำเภอ
กลุ่มงานควบคุมโรคฯและโรคเอดส์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและNCD
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานโสตทัศนศึกษา
งานแพทย์แผนไทย
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานทันตสาธารณสุข
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
โรงพยาบาลบ้านหมี่
โรงพยาบาลท่าวุ้ง
โรงพยาบาลสระโบสถ์
โรงพยาบาลหนองม่วง
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
โรงพยาบาลท่าหลวง
โรงพยาบาลโคกเจริญ
สสอ.เมือง
สสอ.โคกสำโรง
สสอ.ท่าวุ้ง
สสอ.ท่าหลวง
สสอ.โคกเจริญ
สสอ.พัฒนานิคม
สสอ.หนองม่วง
สสอ.ชัยบาดาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน่วยงานอื่นๆ
รพ.สต.บ้านเกริ่นกฐิน อ.บ้านหมี่
รพ.สต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม
รพ.สต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม
รพ.สต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง
รพ.สต.บ้านชี อ.บ้านหมี่
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี