Home | สำหรับ จนท. | ข้อมูลข่าวสาร | ประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง | หน่วยงานในสังกัด | เวปบอร์ด | เวปเมลล์

.:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::.

ระบบงาน คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน
OP-PP Individual
ระบบสารบัญ (Intranet)
ระบบ SMS
ระบบรายงานอุบัติเหตุ
ระบบเฝ้าระวังภาวะโรคซึมเศร้า
การจัดการความรู้
แบบทดสอบความรู้
VPM Data Center
คู่มือตรวจสอบข้อมูล 12 แฟ้ม
คู่มือตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม
รายงานการประมวลผลข้อมูล OP-PP Individual
ระเบียบ/แนวทาง แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน ก.พ.
ระเบียบ ก.พ.
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการเงินการคลัง
บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามสายงานและระดับ(พรบ.2551)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ สป.สธ.
การส่งแบบประเมินผลงาน(ประเภทตำแหน่งวิชาการ)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. งานธุรการ
    Template หนังสือราชการ ปี 54
    ใบขอใช้การประชุมผ่านระบบสื่อทางไกล(Web Conference)
2. งานการเงินและบัญชี
    แบบ 7129 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
    แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
    แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
    แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม
    แบบประมาณการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
    แบบประมาณการค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
    ฟอร์มสัญญาการยืมเงิน
    ฟอร์มขออนุมัติเบิก
    ฟอร์มใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ
    ฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
    ฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
    ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
    ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
3. งานพัสดุ
    ใบขอใช้รถยนต์ราชการ
    ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
    ใบสั่งสั่งจ้างถ่ายเอกสาร
    ใบเบิกพัสดุ
    ใบส่งซ่อม
    แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล
4. งานการเจ้าหน้าที่
    แบบฟอร์มประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
    แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกื้อกูล
    แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน(ตำแหน่งทั่วไป)
    แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน(ตำแหน่งประเภทวิชาการ)
    เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน (ชี้ตัว)
    ใบลา
    ใบย้าย
    แบบขอลาออก
    แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
    แบบคำร้องขอบัตรข้าราชการ
    แบบคำร้องขอบัตรลูกจ้าง
    แบบคำร้องขอบัตรข้าราชการบำนาญ