Get Adobe Flash player

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

 

นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล

นาฬิกา

ปฏิทิน

December 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 

 

 นิยาม

 

     1.องค์กรชั้นนำ หมายถึง มีการจัดการตามเกณฑ์PMQA(รวมมาตรฐานสถานบริการ)และหลักธรรมาภิบาลตัวชี้วัดขององค์กรผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 สามารถลดปัญหาสุขภาพของจังหวัดได้ตามเป้าหมาย

     2.การจัดการสุขภาพ หมายถึง การบริหาร บริการและวิชาการครอบคลุมทั้ง4ด้าน(ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา) บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน และการคุ้มครองด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

     3.ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคที่สำคัญลดลงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

 

 --------------------------------------------------------------------

 

 

 เป้าประสงค์

 

     1.เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการสุขภาพ

     2.ประชาชนมีสุขภาพดีและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพดี

 

 --------------------------------------------------------------------

 

 

 พันธกิจ

 

     พัฒนาคุณภาพองค์กรในด้านการบริหารจัดการวิชาการและบริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

 

  --------------------------------------------------------------------

 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์

 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนให้เอื้อต่อการจัดการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และภูมิปัญญาไทยแบบบูรณาการ

 

_________________________________________________________________

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทศาสตร์สาธารณสุข

 

นายสุพจน์ แก้วจรัสฉายแสง

009422
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
12
7
114
9211
230
688
9422

Your IP: 54.221.136.62
Server Time: 2017-12-17 21:23:27

กลุ่มงานพัฒนายุทศาสตร์สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 260/55 หมู่ที่ 1  ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทรศัพท์ : 036 - 421204  โทรสาร : 036 - 412515

e-mail - it@lbmoph.org

จัดทำโดย นายไชยพัฒน์ พุกชาติ นักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี