กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

  แผนงาน-โครงการ-KPI (กำลังดำเนินการ)

  แบบตรวจประเมิน-คู่มือ

> คู่มือการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวง

> คู่มือสำหรับหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบ

> คู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารผู้ประกอบ

> คู่มืออาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

> แบบตรวจสถานที่จำหน่ายอาหาร

> แบบตรวจสุขาภิบาลอาหารโรงอาหารในสถานศึกษา

> แบบตรวจสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร

> แบบฟอร์มประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร

> คู่มือระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด

> แบบฟอร์มประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร (CFGT Plus)

> แบบประเมินตลาดนัดน่าซื้อ ก.พ. 2565

> เกณฑ์ประเมินมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 2565

> มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

> เกณฑ์การรับรองมาตรฐานสุขาภิบาล

> คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)

  กฎหมาย/ข้อบังคับ/ประกาศ

> กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร

> แบบตรวจสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหาร

> ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดค่าความเข้มข้น

> ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดอุณหภูมิ

> ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรม

> ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์การออกหลักฐานรับรองให้แก่ผู้ผ่านการอบรม

> ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจัดการอบรม

> ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการวัดผลและประเมินผล

> Announcement of the Ministry of Public Health

> แผ่นพับ กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร

> พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 2562

> รายการแนะนำกฎหมาย

  บทความวิชาการ

> ประชุมชี้แจงกัญชา 20 ก.ย. 65 ภาคเช้า

> ประชุมชี้แจงกัญชา 20 ก.ย. 65 ภาคบ่าย

    เพจกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม