งานการเงินและบัญชี

  แบบเบิกงบกลาง

> แบบ 7129 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

> แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

> แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

> ทะเบียนคุมเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

  แบบเบิกจ่าย

> อัตราเบิกค่าใช้จ่าย ปีงบ 2566

> แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม

> แบบประมาณการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

> แบบประมาณการค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

> ฟอร์มสัญญาการยืมเงิน

> ฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน

> ฟอร์มใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1

> ฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 2

> ฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

> ขออนุมัติเบิกค่าผ่านทางพิเศษ

> ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

> ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

> ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

> หนังสือส่งคืนเงินยืมราชการ

> แบบแจ้งค่าใช้จ่ายในการประชุม

> แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุม

> แบบการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน

> แบบขออนุมัติจัดประชุม

> หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

> แบบสรุปเบิกค่าตอบแทน ฉ 11

> ใบขอรับเงินค่าตอบแทน ฉ 11

> แบบตรวจสอบสิทธิ พ.ต.ส.

> แบบรับเงิน พ.ต.ส.

> หน้างบใบสำคัญประกอบหลักฐานการเบิก

> ขั้นตอนนำส่งเงินค้ำประกันสัญญาให้ สสจ ฝาก

  แบบอื่นๆ

> แบบแสดงความประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ

> แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนระบบ KTB Corporate Online

> คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มค่าใช้จ่าย

> รายละเอียดประกอบชุดเบิกค่าใช้จ่าย

> หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

> แบบการชำระเงิน bill payment

> แบบการชำระเงินเบิกเกินส่งคืน BUDGETREFUND

> แบบรายงานรับ-จ่ายเงินบริจาค(สำหรับ สสอ และ รพสต)

> หนังสืงกู้เงินธนาคารกรุงไทย

> ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน

> ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับและนำส่งเงินประจำวัน

> ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจนับเงินบริจาค

> ตัวอย่าง แต่งต้ั้งคณะกรรมการเงินบริจาค

> ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินโรงพยาบาล

> ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

> ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

  เอกสารการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน

    > กระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

    > วิธีปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (สำหรับหน่วยงานของรัฐ)

ปค. ๔

    > แบบ ปค. 4

    > คำอธิบายแบบ ปค. 4

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

    > ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ปค. ๕

    > ปค.5

    > คำอธิบายแบบ ปค. 5

แบบติดตาม ปค.๕

    > แบบติดตาม ปค. 5

    > คำอธิบายแบบติดตาม ปค. 5

ตัวอย่างคำสั่งควบคุมภายใน

    > คำสั่งคณะทำงานจัดวางและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย)

แบบประเมิน

    > กระดาษทำการควบคุมภายใน-IA-01

แบบสอบถาม

    > แบบสอบถามการควบคุมภายใน