งานการเงินและบัญชี

  แบบเบิกงบกลาง

> แบบ 7129 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

> แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

> แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

> ทะเบียนคุมเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

  แบบเบิกจ่าย

> แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม

> แบบประมาณการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

> แบบประมาณการค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

> ฟอร์มสัญญาการยืมเงิน

> ฟอร์มขออนุมัติเบิก

> ฟอร์มใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ

> ฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

> ฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

> ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

> ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

> ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

> แบบส่งคืนเงินยืม

> แบบแจ้งค่าใช้จ่ายในการประชุม

> แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุม

> แบบขออนุมัติจัดประชุม

> หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

> แบบสรุปเบิกค่าตอบแทน ฉ 11

> ใบขอรับเงินค่าตอบแทน ฉ 11

> ตารางขอรับเงิน พ.ต.ส.

> แบบขอรับเงิน พ.ต.ส.

  แบบอื่นๆ

> แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนระบบ KTB Corporate Online

> แบบลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบข. ประจำปี 2561 ทางอีเมล (e-statement)

> ตัวอย่างการกรอกแบบ

> เอกสารการเบิก

> แบบการขอใช้เช็ค

> แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน

  เอกสารการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน

    > กระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

    > วิธีปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (สำหรับหน่วยงานของรัฐ)

ปค. ๔ ส่วนงานย่อย

    > แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย

    > คำอธิบายแบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย

ปค. ๔

    > แบบ ปค. 4

    > คำอธิบายแบบ ปค. 4

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

    > ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

    > ปค.5 ส่วนงานย่อย

    > คำอธิบายแบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย

ปค. ๕

    > ปค.5

    > คำอธิบายแบบ ปค. 5

แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย

    > แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย

    > คำอธิบายแบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย

แบบติดตาม ปค.๕

    > แบบติดตาม ปค. 5

    > คำอธิบายแบบติดตาม ปค. 5

ตัวอย่างคำสั่งควบคุมภายใน

    > คำสั่งคณะทำงานจัดวางและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย)