งานการเงินและบัญชี

  แบบเบิกงบกลาง

> แบบ 7129 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

> แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

> แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

> ทะเบียนคุมเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

  แบบเบิกจ่าย

> อัตราเบิกค่าใช้จ่าย ปีงบ 2566

> แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม

> แบบประมาณการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

> แบบประมาณการค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

> การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง

> ฟอร์มสัญญาการยืมเงิน

> ฟอร์มขออนุมัติเบิก

> ฟอร์มใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ

> ฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

> ฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

> ขออนุมัติเบิกค่าผ่านทางพิเศษ

> ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

> ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

> ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

> แบบส่งคืนเงินยืม

> แบบแจ้งค่าใช้จ่ายในการประชุม

> แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุม

> แบบการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน

> แบบขออนุมัติจัดประชุม

> หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

> แบบสรุปเบิกค่าตอบแทน ฉ 11

> ใบขอรับเงินค่าตอบแทน ฉ 11

> แบบตรวจสอบสิทธิ พ.ต.ส.

> ตารางขอรับเงิน พ.ต.ส.

> หน้างบใบสำคัญประกอบหลักฐานการเบิก

> ขั้นตอนนำส่งเงินค้ำประกันสัญญาให้ สสจ ฝาก

  แบบอื่นๆ

> แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนระบบ KTB Corporate Online

> แบบลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบข. ประจำปี 2561 ทางอีเมล (e-statement)

> ตัวอย่างการกรอกแบบ

> เอกสารการเบิก

> แบบการขอใช้เช็ค

> หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

> แบบการชำระเงิน bill payment

> แบบการชำระเงินเบิกเกินส่งคืน

> แบบรายงานรับ-จ่ายเงินบริจาค(สำหรับ สสอ และ รพสต)

> บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน (ที่ รพ.สต/สสอ./รพ. ส่งมาขออนุมัติที่ สสจ.)

  เอกสารการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน

    > กระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

    > วิธีปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (สำหรับหน่วยงานของรัฐ)

ปค. ๔

    > แบบ ปค. 4

    > คำอธิบายแบบ ปค. 4

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

    > ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ปค. ๕

    > ปค.5

    > คำอธิบายแบบ ปค. 5

แบบติดตาม ปค.๕

    > แบบติดตาม ปค. 5

    > คำอธิบายแบบติดตาม ปค. 5

ตัวอย่างคำสั่งควบคุมภายใน

    > คำสั่งคณะทำงานจัดวางและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย)

แบบประเมิน

    > กระดาษทำการควบคุมภายใน-IA-01

แบบสอบถาม

    > แบบสอบถามการควบคุมภายใน

  เอกสาร Covid-19

    > เบิกค่าตอบแทน OT COVID-19 สำหรับ สสอ. และรพสต.

    > เบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID-19